proboscis-monkey-img_3691


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

A male proboscis monkey at Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary


Back to Main
   
Index      Previous      Next