proboscis-monkey-img_3697


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

Silver Leaf Monkey is common at Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary


Back to Main
   
Index      Previous      Next